Kỷ yếu họp hội đồng nhân dân

KẾT THÚC NHIỆM KỲ VÀ NHÌN LẠI KẾTQUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA V NHIỆM KỲ 2011 – 2016

Kết thúc nhiệm kỳ 2011-2016, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã để lại dấu ấn rất tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững; bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, hạn chế thiệt hại tài nguyên, khoáng sản của đất nước. Quan trọng hơn cả là đã củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền. Đó là thành quả của sự cố gắng, nổ lực phấn đấu, quyết tâm rất lớn thêm cả bản lĩnh của những người trong cuộc mà điều này không phải nơi nào cũng làm được như tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định là nhiệm vụ không thể thiếu trong hoạt động của HĐND. Vì vậy, việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm, HĐND tỉnh đã lựa chọn những vấn đề bức xức, cử tri và nhân dân quan tâm; chuyên đề giám sát được bàn bạc, cân nhắc, lựa chọn trước khi đưa ra quyết định: đối tượng, mục đích và nội dung giám sát. Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh đã thực hiện được 65 chuyên đề, đã tổ chức 288 cuộc giám sát, khảo sát, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Đã đưa ra 474 đề xuất, kiến nghị, được UBND tỉnh có 21 văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, quan tâm xử lý, có biện pháp khắc phục, thực hiện có hiệu quả. Từ đó hoạt động giám sát của HĐND ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân trong tỉnh. Cụ thể: Năm 2011, thực hiện 14 chuyên đề, tổ chức 15 cuộc làm việc với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, đưa ra 20 kiến nghị; Năm 2012, thực hiện 13 chuyên đề, tổ chức 83 cuộc đã đưa ra 252 kiến nghị. UBND tỉnh có 09 văn bản chỉ đạo; Năm 2013, thực hiện 15 chuyên đề, tổ chức 46 cuộc, đã đưa ra 72 kiến nghị; Năm 2014, thực hiện 14 chuyên đề, tổ chức 98 cuộc, đưa ra 87kiến nghị, UBND tỉnh có 12 văn bản chỉ đạo; Năm 2015, thực hiện 09 chuyên đề, tổ chức 46 cuộc, đã đưa ra 43đề xuất, kiến nghị. Thực tế trong những năm qua, HĐND tỉnh đã tăng cường công tác giám sát trên tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội; thực hiện nghiêm báo cáo kết quả hoạt động giám sát. Luôn chú trọng công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, đổi mới cách thức tiến hành giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan tiến hành giám sát. Quan tâm tính khả thi, công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp, thực hiện kiến nghị sau giám sát; tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế để đối chiếu, so sánh, làm rõ tính khách quan, trung thực báo cáo của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện kiến nghị của các Đoàn giám sát. Từ đó tạo được lòng tin với nhân dân, kịp thời phát hiện những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và có giải pháp tháo gỡ; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát được quan tâm, tích cực.

Nội dung giám sát những vấn đề trọng tâm như: Đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách; công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, các dự án sau quy hoạch; hiệu quả đầu tư và ứng dụng CN-TT trong quản lý hành chính; chương trình, đề án ứng dụng tiến bộ KH-CN; quy hoạch khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; chương trình mục tiêu quốc gia; thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSD đất; công tác bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ môi trường; biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đầu tư, xây dựng và sử dụng đồ dùng dạy và học của ngành GD-ĐT… . Đặc biệt, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh hàng năm vào chương trình giám sát, như: (Biện pháp, xử lý, giải quyết các dự án "treo"; điều chỉnh các cụm CN; rà soát, có biện pháp xử lý quy hoạch chậm triển khai; chỉ tiêu, tỷ lệ xử lý chất thải, rác thải, rác sinh hoạt; xây dựng nông thôn mới; chỉ tiêu giải quyết việc làm, chỉ tiêu giảm hộ nghèo;biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…Thông qua công tác giám sát, đại biểu dân cử ghi nhận thông tin làm cơ sở thẩm tra của các Ban của HĐND, giúp HĐND thảo luận và đưa ra quyết định chính xác; Nghị quyết ban hành có tính khả thi cao. Qua giám sát, các Đoàn đã kiến nghị nhiều nội dung đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đã kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở đơn vị. Các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả, hiệu quả nhất định. Nhìn chung, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh thời gian qua, có nhiều cố gắng, hoạt động giám sát thu được nhiều kết quả; giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh; giúp các Ban HĐND thẩm tra các văn bản, nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết các tờ trình của UBND tỉnh. Tuy nhiên, công tác giám sát không sao tránh khỏi những hạn chế thiếu sót, nhất là trong quá trình giám sát và ban hành kết luận giám sát, vẫn còn một số vấn đề chưa thật sự hiệu quả; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện kiến nghị sau giám sát thiếu tính quyết liệt, chưa có sự theo đuổi đến cùng, hiệu quả sau giám sát đưa lại chưa cao; một số đối tượng chịu sự giám sát chưa nắm vững mục đích, yêu cầu cũng như nội dung giám sát, đề xuất, kiến nghị còn chung chung; sự phối hợp giữa HĐND tỉnh với các tổ chức thành viên của UBND tỉnh trong hoạt động giám sát chưa được tiến hành thường xuyên theo quy định. Sau thảo luận và chất vấn, UBND tỉnh giải đáp, trả lời hoặc làm rõ vấn đề đại biểu đặt ra hoặc tiếp thu ý kiến thế nào cũng như thời gian khắc phục, giải quyết chưa được các đại biểu giám sát chặt chẽ; một bộ phận đại biểu kiêm nhiệm chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động giám sát, có đại biểu là thành viên các Ban của HĐND khi được mời tham gia các cuộc giám sát ít tham dự. Những hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng và tác động nhất định đến việc khẳng định vai trò, vị trí của HĐND trong hệ thống chính trị ở địa phương. Nguyên nhân bởi những bất cập trong quy định về cơ cấu, tổ chức hoạt động, địa vị pháp lý trong Đảng của các chức danh hoạt động chuyên trách HĐND, bộ máy giúp việc, mối quan hệ giữa HĐND và UBND trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bên …; một phần là do HĐND chưa có công cụ pháp lý đủ mạnh và hữu hiệu trong hoạt động giám sát, đặc biệt là thiếu hẳn những chế tài, biện pháp xử lý sau giám sát đối với các chủ thể chịu sự giám sát; việc trả lời của các ngành chức năng đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri hiện nay và sau kỳ họp tuy được quan tâm nhưng chưa nhiều. Nhiệm kỳ tới, để hoạt động của HĐND thực sự hiệu qủa, không hình thức, phải trang bị cho HĐND quyền lực thực sự, theo đúng nghĩa đã được Hiến định là "cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương" phải luôn đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND. Thường trực và các Ban HĐND ngoài việc tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương cần tăng cường công tác hậu giám sát; chú trọng dành thời gian đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát đối với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng trong công tác hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND. 

Phạm Thành Chung