Thông tin kỳ họp HĐND

KẾT THÚC NHIỆM KỲ VÀ NHÌN LẠI KẾTQUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA V NHIỆM KỲ 2011 – 2016 VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, THAM MƯU GIỎI, PHỤC VỤ TỐT