Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5

Tài liệu kỳ họp thứ Sáu

BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

Báo cáo 523/BC-TA báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh BRVT khóa VI

Báo cáo 562/BC-VKS-VP báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Báo cáo 239/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (phục vụ thảo luận tổ)

Báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh BRVT

Phát biểu của Ủy ban MTTQVN tỉnh tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Báo cáo 240/BC-UBND báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Sáu

1. Báo cáo thẩm tra lĩnh vực KT-NS

Báo cáo 137/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của Ủy ban nhân dân các cấp đến cơ quan tài chính cấp trên, các Ban của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 138/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 139/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quy định định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn và Ban thanh tra nhân dân các khu dân cư huyện Côn Đảo

Báo cáo 140/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 141/BC-KTNS thầm tra phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Báo cáo 160/BC-KTNS thẩm tra về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh BR-VT, Nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết 81/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hôi đồng nhân dân tỉnh

Báo cáo 161/BC-KTNS thẩm tra phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

Báo cáo 162/BC-KTNS thẩm tra về việc đề nghị thông qua Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh BR-VT

Báo cáo 163/BC-KTNS thẩm tra về việc đề nghị thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh BR-VT

Báo cáo 165/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi điểm a khoản 4 Điếu 1 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh BR-VT

2. Báo cáo thẩm tra lĩnh vực VH-XH

Báo cáo 142/BC-VHXH thẩm tra dự thảo Nghị quyết về ban hành mức chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Báo cáo 143/BC-VHXH thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 144/BC-VHXH thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua mức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020

Báo cáo 145/BC-VHXH thẩm tra dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo

Báo cáo 146/BC-VHXH thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng và chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 147/BC-VHXH thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 148/BC-VHXH thẩm tra dự thảo Nghị quyết về ban hành chính sách mức hổ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2021

Báo cáo 149/BC-VHXH thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Báo cáo 150/BC-VHXH thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

3. Báo cáo thẩm tra lĩnh vực PC

Báo cáo 151/BC-BPC thẩm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 152/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 153/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về định mức hoạt động phí của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 154/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt kinh phíchi trả cho số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000-NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2018

Báo cáo 155/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2018

Báo cáo 156/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ khoản 6 điều 1 của Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn ấp, khu phố

 

BÁO CÁO KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

Báo cáo 463/BC-SNN đánh giá tình hình triển khai kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ triển khai chương trình giai đoạn 2016-2020

1. Báo cáo UBND

Báo cáo 229/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện việc tuyển dụng , sử dụng biên chế trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2017

Báo cáo 233/BC-UBND về tiến độ thực hiện NQ 57/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2017

2. Báo cáo cơ quan tư pháp

Báo cáo 1024/BC-CTHADS kết quả công tác thi hành dân sự năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018

3. Báo cáo hoạt động Giám sát, Khảo sát

Báo cáo 99/BC-BPC báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh"

Báo cáo 110/BC-KTNS báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

BC 111/BC-VHXH báo cáo kết quả giám sát về công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện Lê Lợi

BC 113/BC-KTNS báo cáo kết quả giám sát chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 119/BC-HĐND báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 122/BC-VHXH báo cáo kết quả giám sát công tác đầu tư xây dựng và hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, các công trình phúc lợi công cộng giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh

BC 123/BC-BPC báo cáo kết quả giám sát về tình hình vi phạm và xử lý việc xây dựng trái pháp luật trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Bà Rịa và huyện Tân Thành

Báo cáo 130/BC-BPC kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Báo cáo 131/BC-KTNS kết quả hoạt động của ban Kinh tế - Ngân sách trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Báo cáo 132/BC-VHXH kết quả hoạt động của ban Văn hóa - Xã hội trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Báo cáo 133/BC-VHXH kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 134/BC-VHXH kết quả giám sát về việc thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ và các khoản huy động sự đóng góp của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 135/BC-BPC kết quả giám sát về án hủy, án sửa, án tồn đọng tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 136/BC-BPC kết quả giám sát tình hình thi hành án dân sự liên quan đến ngân hàng, tín dụng và các vụ việc thi hành án tồn đọng, kéo dài tại các Cục thi hành án dân sự tỉnh, một số Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Báo cáo 157/BC-KTNS kết quả giám sát về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh

 

Ý KIẾN KIẾN NGHỊ

1. Tổng hợp ý kiến kiến nghị

Báo cáo 129/BC-HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa VI

Công văn 470/HĐND-VP v/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh

Công văn 471/HĐND-VP v/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh

Công văn 472/HĐND-VP v/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh

Công văn 473/HĐND-VP v/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh

Công văn 474/HĐND-VP v/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh

Công văn 475/HĐND-VP v/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh

Công văn 476/HĐND-VP v/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh

2. Giải trình ý kiến kiến nghị

CV 2827/BCH-PCT giải trình kiến nghị cử tri về việc giải quyết hồ sơ đề nghị giám định thương tật của ông Nguyễn Văn Lương, trú quán thôn Xuân Trường, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức

CV 3697/SLĐTBXH-VP giải trình kiến nghị cử tri về việc thành lập các cơ sở dạy nghề và định hướng dạy nghề cho lao động tại địa phương

CV 3752/SLĐTBXH-NCC giải trình kiến nghị cử tri về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Trọng Đức là cháu của liệt sĩ Phạm Văn Thật, khiếu nại về việc giải quyết trợ cấp thờ cúng và cấp bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Phạm Văn Thật

Tổ 1

CV 4149/STC-QLGCS giải trình kiến nghị cử tri về việc mộ số cơ sở nhà đất của cơ quan Trung ương không hoạt động, cho thuê lại gây ảnh hưởng đến tình trạng an ninh trật tự và vệ sinh môi trường

CV 326/BC-SKHĐT giải trình kiến nghị cử tri về việc một số dự án tại thành phố Vũng Tàu được cấp phép đã lâu nhưng đến nay không triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, rà soát và xử lý

Tổ 2

CV 475/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc tình trạng chặt phá cây rừng tại hẻm Vi Ba đường lên núi Lớn

CV 2830/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri về việc đề nghị xây dựng tuyến thoát nước tại khu vực ngã 5 Trương Công Định - Huyền Trân Công Chúa - Lê Hồng Phong

CV 2831/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri về việc đậu xe ô tô vào làn đường xe máy và xe tải nặng đâu vào làn ô tô trên đường 2/9

CV 4639/SXD-PTĐT&HTKT giải trình kiến nghị cử tri về việc thanh tra toàn diện các dự án liên quan đến khu Đại An và các dự án dọc kênh Bến Đình

CV 4661/SXD-QHKT giải trình kiến nghị cử tri về việc khảo sát quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân

CV 656/CV-DAGT giải trình kiến nghị cử tri về việc triển khai sớm dự án quy hoạch khu du lịch sinh thái khu cù lao Bến Đình kết hợp với nạo vét kênh Bến Đình

CV 2240/SCT-QLTM giải trình kiến nghị cử tri về việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tại ngã tư gần tượng đài dầu khí

CV 2247/SCT-VP giải trình kiến nghị cử tri về việc quảng cáo và rao bán trên mạng hiện nay chưa được kiểm soát chặt chẽ, chất lượng không đảm bảo, quảng cáo sai sự thật

CV 7069/UBND-VP giải trình kiến nghị cử tri về việc trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng lấn biển xây dựng các công trình trái phép dọc bờ biển kéo dài từ khu vực Bãi Dâu đến khu vực Bãi Dứa như các công trình nhà hàng, quán ăn, biệt thự, resort, khách sạn... gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

CV 7070/UBND-VP giải trình ý kiến cử tri về việc khu phố 3 phường 10 nằm trong dự án quy hoạch Chí Linh - Cửa Lấp từ năm 1991 đến nay, người dân trong khu vực dự án không được hưởng các quyền lợi an sinh xã hội, cũng như không xây dựng, sửa chữa nhà; đường xuống cấp, không có cống thoát nước, mùa mưa thường xuyên ngập úng gây ôi nhễm môi trường, thiệt hại cây trồng và xảy ra dịch bệnh thường xuyên

CV 7071/UBND-VP giải trình kiến nghị cử tri về việc đất của các hợp đồng khoán rừng 327 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chồng lấn và bao trùm lên đất của dân, gây khó khăn cho việc xác định đâu là đất của dân đã sử dụng lâu dài, đâu là đất của rừng 327. Vì vậy người dân gặp nhiều khó khăn trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất

Tổ 4

CV 477/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc xả lũ Hồ Đá Đen gây thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân

CV 482/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc ngư dân dùng xung điện đánh bắt thủy sản gây ảnh hưởng môi trường sông và tận diệt nguồn thủy sản

CV 1795/SVHTT-QLVH&DSVH trả lời kiến nghị cử tri về bảng quảng cáo điện tử tại vòng xoay siêu thị Co.op mart thành phố Bà Rịa

Tổ 6

CV 2828/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri về việc đề nghị sơn lại vạch phân làn xe 2 bánh 4 bánh trên tuyến Tỉnh lộ 44 từ Phước Lợi đến ngã 3 Phước Hội

CV 6968/UBND-VP giải trình kiến nghị cử tri về việc kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trong thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ để tránh nước ô nhiễm thải ra biển ảnh hưởng đến phát triển du lịch

Tổ 7

CV 478/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc nâng cấp đê để ngăn mặn, gia cố cống số 5,6,7 trên địa bàn xã Tân Hải để tiêu thoát nước

CV 479/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc công ty nhôm Hoàn Cầu đổ đất lấp cống thoát nước gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân

CV 2833/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri về việc tuyến Quốc lộ chạy qua địa bàn huyện Tân Thành thường xuyên bị ngập vào mùa mưa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

CV 2834/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri về việc xe quá khổ và xe container lưu thông trên Quốc lộ 51 chở những cuộn thép tròn chạy quá tốc độ làm hư hỏng đường xá và dễ gây tai nạn

CV 4658/SXD-PTĐT&HTKT giải trình kiến nghị cử tri về việc cấp phép xây dựng lại chùa Linh Bửu, thị trấn Phú Mỹ , huyện Tân Thành bị quy hoạch làm đường giao thông cắt ngang

CV 227/BC-STNMT giải trình kiến nghị cử tri về việc xây dựng hành lang cây xanh cách ly Khu công nghiệp kéo dài gây khó khăn cho người dân có đất bị quy hoạch

CV 229/BC-STNMT giải trình kiến nghị cử tri về việc giao lại quyền cấp chứng nhận đất cho người dân cho UBND huyện thực hiện

CV 231/BC-STNMT giải trình kiến nghị cử tri về việc công ty Cổ phần xây lắp địa ốc tỉnh BR-VT bán khu nhà xây thô và hai thửa đất trống hơn 7000m2 không thông qua đấu giá mà bán trực tiếp cho công ty Kim Ngươn

CV 1931/BQL-QHXD giải trình kiến nghị cử tri về việc công ty TNHH nhôm Hoàn Cầu đã san lấp 8 cống thoát nước gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân

CV 2857/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri vể việc hiện nay trung tâm Đăng kiểm và bến xe huyện Tân Thành đã xây dựng chỗ mới và sắp đi vào hoạt động nhưng vị trí cũ vẫn chưa xoá bỏ quy hoạch mà cho thực hiện bến xe với hình thức xã hội hoá

Tổ 8

CV 481/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc đầu tư hệ thống nước sạch người dân thôn Suối Tre xã Châu Đức vì nguồn nước đã bị ôi nhiễm từ năm 2015

CV 2829/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng đoạn đường từ vòng xoay Trung tâm Văn hóa xã Hắc Dịch ra xã Mỹ Xuân

CV 2832/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri về việc xe chở rác từ bãi rác Tóc Tiên khi chạy qua địa bàn xã Châu Pha và xã Tóc Tiên làm rơi vãi rác và nước trên đường tạo mùi hôi làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân

CV 4640/SXD-PTĐT&HTKT giải trình kiến nghị cử tri về việc tăng cường công tác kiểm tra việc xả thải của các công ty môi trường trong khu xử lý 100 ha bãi rác Tóc Tiên

CV 4645/SXD-PTĐT&HTKT giải trình kiến nghị cử tri về việc Tỉnh có chủ trương thu hồi và xóa quy hoạch cụm CN, TT Công nghiệp Tóc Tiên 2, người dân gặp khó khăn trong việc làm thủ tục trả lại đất nông nghiệp cho người dân

CV 224/BC-STNMT giải trình kiến nghị cử tri về việc lò đốt cao su gây ô nhiễm của công ty Đức Tân

CV 228/BC-STNMT giải trình kiến nghị cử tri về việc giải quyết dứt điểm tranh chấp giữa người dân với trường bắn Lục quân 2 tại xã Tóc Tiên

CV 657/CV-DAGT giải trình kiến nghị cử tri về việc đoạn đường từ vòng xoay trung tâm văn hoá xạ Hắc Dịch ra xã Mỹ Xuân đường hẹp, lưu lượng xe đông

Tổ 9

CV 485/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc rà soát lại hệ thống hồ đập trên địa bàn huyện Châu Đức đề kịp thời sửa chữa và nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập

Tổ 10

CV 486/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc nạo vét tại Đập dâng Cầu Mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước cung cấp cho nhu cầu tưới tiêu của các hộ dân

CV 487/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc kiểm tra khai thác cát ở đập sông Kinh

CV 2827/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri về việc cải tạo mương thoát nước, giải tỏa hành lang an toàn giao thông dọc đường Mỹ Xuân - Hòa Bình để đảm bảo ATGT cho người dân

CV 226/BC-STNMT giải trình kiến nghị cử tri về việc xác định ranh giới đất rừng phòng hộ để thực hiện giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ của hơn 40 hộ dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức

CV 684/BQLDANN-KTTĐ giải trình kiến nghị cử tri về việc: năm 2014, Nhà nước có chính sách thu hồi bổ sung của 13 hộ dân tại xã Tân Lâm và xã Bàu Lâm đề thực hiện các công trình phụ của Hồ chứa nước Sông Ray, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ cho dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm vụ việc này

Tổ 11

CV 476/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc xem xét đặt trạm bơm nước tưới tiêu vào mùa nắng cho hai ấp Trang Định và ấp Trang Hùng thuộc xã Bông Trang huyện Xuyên Mộc

CV 480/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc đầu tư xây dựng đường ống dẫn nước máy cho xã Xuyên Mộc theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới

CV 486/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc nạo vét tại Đập dâng Cầu Mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước cung cấp cho nhu cầu tưới tiêu của các hộ dân

CV 487/BC-SNN giải trình kiến nghị cử tri về việc kiểm tra khai thác cát ở đập sông Kinh

CV 2826/SGTVT-QLKC giải trình kiến nghị cử tri về việc lắp mương thoát nước cho một số đoạn đường thuộc Tỉnh lộ 329

CV 4659/SXD-PTĐT&HTKT giải trình kiến nghị cử tri về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch để điều chỉnh quy hoạch để đầu tư khu công nghiệp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, nhằm tạo việc làm tại chỗ cho dân địa phương

CV 230/BC-STNMT giải trình kiến nghị cử tri về việc tách các thửa đất canh tác nằm trong và ven khu Bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu

CV 3677/SLĐTBXH-VP giải trình kiến nghị cử tri về việc xem đối tượng sử dụng ma túy là bệnh nhân và giao cho gia đình là không hiệu quả

CV 3648/SYT-VP giải trình kiến nghị cử tri về việc thái độ phục vụ bệnh nhân, chất lượng khám chữa bệnh và vệ sinh môi trường của Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc vẫn chưa được cải thiện

CV 655/CV-DAGT giải trình kiến nghị cử tri về việc một số đoạn đường thuộc tỉnh lộ 329 qua địa bàn xã Hoà Hiệp chưa có mương thoát nước

 

TỜ TRÌNH

Tờ trình 04/TTr-HĐND về việc điều chỉnh, sửa đổi , bổ sung Quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh BRVT, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

Tờ trình 109/TTr-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh v/v miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021   

Tờ trình 110/TTr-UBND của Chủ tịch UBND v/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh BR-VT khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tờ trình 139/TTr-UBND đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh  

Tờ trình 140/TTr-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của UBND các cấp đến cơ quan tài chính cấp trên, các Ban HĐND và Thường trực HĐND cùng cấp trên địa bàn tỉnh  

Tờ trình 141/TTr-UBND đề nghị ban hành NQ quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh         

Tờ trình 143/TTr-UBND đề nghị ban hành Nghị quyết về định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ban Thanh tra nhân dân các khu dân cư huyện Côn Đảo         

Tờ trình 144/TTr-UBND đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tờ trình 147/TTr-UBND về việc ban hành NQ về quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh BR-VT

Tờ trình 148/TTr-UBND ban hành mức chi hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã của tỉnh BR-VT

Tờ trình 149/TTr-UBND về việc thông qua mức hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020   

Tờ trình 150/TTr-UBND về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.  

Tờ trình 151/TTr-UBND ban hành Nghị quyết quy định mực thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Côn Đảo

Tờ trình 152/TTr-UBND v/v ban hành Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến mức chi đặc thù cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng và chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) quần chúng và chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật thuộc ngành VHTTDL tỉnh BR-VT

Tờ trình 153/TTr-UBND v/v ban hành NQ quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh BR-VT

Tờ trình 154/TTr-UBND ban hành Nghị quyết chính sách mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2021

Tờ trình 155/TTr-UBND ban hành Nghị quyết quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám chữa bệnh trong một số trường hợp       

Tờ trình 157/TTr-UBND về việc phê duyệt kinh phí chi trả thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2018.

Tờ trình 158/TTr-UBND v/v phê duyệt chỉ tiêu biên chế và HĐLĐ đối với Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2018          

Tờ trình 160/TTr-UBND dự thảo Nghị quyết bãi bỏ khoản 6 điều 1 của Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn ấp, khu phố

Tờ trình 161/TTr-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh BRVT

Tờ trình 167/TTr-UBND v/v phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018         

Tờ trình 168/TTr-UBND v/v phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.     

Tờ trình 170/TTr-UBND về việc đề nghị thông qua Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tờ trình 171/TTr-UBND về việc đề nghị thông qua Danh mục các dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu     

Tờ trình 172/TTr-UBND đề nghị sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

Tờ trình 173/TTr-UBND về định mức hoạt động phí của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh BRVT