Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5

Tài liệu kỳ họp thứ Năm

BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

Chương trình kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa VI

Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa VI

1. Báo cáo 116/BC-UBND tình thình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

2. Báo cáo 74/BC-HĐND Thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2017

3. Báo cáo 110/BC-UBND kết quả thực hiện nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI

4. Thông báo 146/TB-MTTQ-BTT tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

5. Báo cáo 73/BC-HĐND kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Ba và thứ Năm - HĐND tỉnh

6. Báo cáo 55/BC-HĐND báo cáo tóm tắt kết quả giám sát các chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

7. Tờ trình 02/TTr-HĐND thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2018 

8. Báo cáo 99/BC-UBND tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và ước cả năm 2017

9.Tờ trình số 71/TTr-UBND về việc phê chuẩn phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương 06 tháng cuối năm 2017

10. Báo cáo 46/BC-KTNS thẩm tra về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

11. Báo cáo 57/BC-BPC thẩm tra tình hình thi hành pháp luật 06 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh 

12. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Năm

13. Các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh

Sở Xây dựng giải trình chất vấn về việc dự án khu dân cư A.T.A chậm triển khai dự án làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng quy hoạch dự án

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời chất vấn về việc quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng

Báo cáo 119/BC-UBND giải trình chất vấn về việc dự án khu đất Festivan được quy hoạch lâu nhưng đến nay chưa được triển khai

Sở Xây dựng trả lời chất vấn về việc quy hoạch và sử dụng đất dự án xây dựng khách sạn Mỹ Lệ - Agribank

Bài phát biếu bế mạc kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa VI

 

BÁO CÁO KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

BÁO CÁO UBND

Báo cáo 89/BC-UBND báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo 90/BC-UBND báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo 111/BC-UBND kết quả thực hiện kiến nghị của các Đoàn giám sát 06 tháng cuối năm 2016

Báo cáo 115/BC-UBND giải trình bổ sung ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu            

Báo cáo 117/BC-UBND thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo 105/BC - UBND kết quả xử lý các dự án chậm triển khai của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017

BÁO CÁO CƠ QUAN TƯ PHÁP

Báo cáo 301/BC-TA công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/3/2017)

Báo cáo 500/BC-CTHADS kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/3/2017)

Báo cáo 274/BC-VKS-VP tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 của VKSND tỉnh (số liệu từ ngày 01/12/2016 đến 20/5/2017)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG, GIÁM SÁT, KHẢO SÁT

Báo cáo 07/BC-HĐND kết quả khảo sát 06 Mỏ khai thác đá có cao độ kết thúc khai thác sâu hơn địa hình tự nhiên

Báo cáo 19/BC-KTNS kết quả giám sát về hiệu quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Tỉnh quản lý

Báo cáo 22/BC-VHXH kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về môi trường văn hóa, trật tự an toàn, hiệu quả khai thác, sử dụng chợ trên địa bàn Tỉnh

Báo cáo 26/BC-HĐND kết quả khảo sát hiệu quả khai thác sử dụng tại các trường học bán trú trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 21/BC-HĐND kết quả khảo sát tình hình hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ hoạt động của HĐND các huyện, thành phố

Báo cáo 27/BC-HĐND kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 30/BC-BPC kết quả giám sát "Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh"

Báo cáo 37/BC-KTNS kết quả giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 35/BC-VHXH kết quả khảo sát việc thực hiện Luật thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 43/BC-HĐND kết quả giám sát tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 44/BC-HĐND báo cáo hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017

Báo cáo 61/BC-BPC kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2017

Báo cáo 62/BC-VHXH kết quả hoạt động của ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo 54/BC-KTNS kết quả công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo 72/BC-HĐND kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 06 tháng đầu năm 2017

Thông báo 33/TB-HĐND kết quả khảo sát về tình hình hoạt động của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Thông báo 57/TB-VHXH kết quả làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Bệnh viện Tâm thần

Báo cáo 31A/BC-HĐND kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 81/2016-NQ-HĐND tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn

Báo cáo 39/BC-BPC kết quả giám sát chuyên đề "Việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh

 

BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND

Báo cáo 45/BC-KTNS thẩm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh

Báo cáo 47/BC-KTNS thẩm tra về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 48/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 49/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 50/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 51/BC-KTNS thẩm tra việc bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 52/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

Báo cáo 53/BC-KTNS thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 56/BC-BPC thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2017

Báo cáo 58/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 59/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017

Báo cáo 60/BC-BPC thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 64/BC-VHXH dự thảo nghị quyết về quy định mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 65/BC-VHXH dự thảo nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 66/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 67/BC-VHXH dự thảo nghị quyết về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vần và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức trợ cấp đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 68/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định thu phí tham quan Bảo tàng Côn Đảo tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu

Báo cáo 69/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định thu phí tham quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 70/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định thu phí tham quan di tích lịch sử Bạch Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 71/BC-VHXH dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định thu phí thư viện tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo 63/BC-VHXH thầm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

 

TỜ TRÌNH UBND

1. Tờ trình số 35/TTr-UBND về việc đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Tờ trình số 48/TTr-UBND về việc phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Tờ trình số 59/TTr-UBND về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4. Tờ trình số 50/TTr-UBND về việc đề nghị phê chuẩn chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5. Tờ trình số 66/TTr-UBND về việc đề nghị thông qua danh mục dự án có thu hồi diện tích đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Tờ trình 61/TTr-UBND về việc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Tờ trình số 57/TTr-UBND về việc dự thảo nghị quyết thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Tờ trình 51/TTr-UBND về việc quy định mức học phí từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Tờ trình số 52/TTr-UBND về việc ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

10. Tờ trình 54/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11. Tờ trình 53/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12. Tờ trình 62/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết Quy định thu phí thăm quan Bảo tàng Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13. Tờ trình 65/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết quy định thu phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14. Tờ trình 64/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết Quy định thu phí thăm quan di tích lịch sử Bạch Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15. Tờ trình 63/TTr-UBND về việc ban hành Nghị quyết Quy định thu phí thư viện tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16. Tờ trình số 39/TTr-UBND về việc dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cứ trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17. Tờ trình 42/TTr-UBND về việc ban hành định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18. Tờ trình 49/TTr-UBND về việc phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017

 

TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ

Báo cáo 38/BC-HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa VI

CV205/HDND-VP yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND khóa VI

CV206/HDND-VP yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND khóa VI

CV 207/HDND-VP yêu cầu UBND huyện Xuyên Mộc giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND khóa VI

CV 208/HDND-VP yêu cầu UBND huyện Tân Thành giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND khóa VI

CV 209/HDND-VP yêu cầu UBND thành phố Vũng Tàu giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND khóa VI

 

GIẢI TRÍNH Ý KIẾN KIẾN NGHỊ

CV 2951/STNMT-VP giải trình ý kiến của cử tri xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành liên quan đến hoạt động khai thác của 4 mỏ sét trên địa bàn xã

CV 2952/STNNT-VP giải trình kiến nghị cử tri xã Long Phước, TP Bà Rịa liên quan đến tình trạng sản xuất gây ô nhiễm môi trường của 2 nhà máy chế biến cao su: Phát Hưng và Phong Phú

CV 2953/STNMT-VP giải trình kiến nghị của cử tri xã Tóc Tiên về việc tranh chấp đất giữa người dân và trường bắn Lục quân 2

CV 2954/STNMT-VP giải trình kiến nghị của cử tri thành phố Vũng Tàu liên quan đến việc thu hồi đất dự án Công viên hồ Bàu Sen

CV 2955/STNMT-VP giải trình kiến nghị của cử tri TP Vũng Tàu liên quan đến khu đất Festival đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

CV 2956/STNMT-VP giải trình kiến nghị cử tri xã Châu Pha, huyện Tân Thành liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đổi đất làm đường

CV 2957/STNMT-VP giải trình kiến nghị của cử tri TP Vũng Tàu về điểm trung chuyển rác tại đầu đường Hoàng Sa xã Tân Hải

CV 2958/STNMT-VP giải trình kiến nghị cử tri huyện Xuyên mộc liên quan đến tình trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực chăn nuôi

CV 2959/STNMT-VP giải trình kiến nghị của cử tri huyện Xuyên Mộc liên quan đến các cơ sở chế biến tinh bột mỳ tại xã Hòa Hưng

CV 1810/SXD-QHKT giải trình kiến nghị của cử tri về vấn đề sử dụng đất bãi sau để xây chung cư

CV 148/BC-UBND huyện Xuyên Mộc giải trình kiến nghị của cử tri về tuyến đường WB2 đoạn từ xã Hòa Hội đến xã Bình Châu

CV 1228/SCT-QLTM giải trình kiến nghị cử tri TP Bà Rịa, huyện Long Điền, Châu Đức và Xuyên Mộc về sụt giảm giá hồ tiêu và giá heo

CV 251/BC-SNN-NVTH giải trình kiến nghị cử tri thành phố Vũng Tàu về việc gia hạn chuyển đóng tàu vỏ gỗ sang vỏ thép

CV 252/BC-SNN-NVTH giải trình kiến nghị cử tri huyện Long Điền về việc xử lý các hộ nuôi cá lồng bè, nuôi hàu tự phát không theo quy hoạch, lấn chiếm luồng lạch gây nguy hiểm cho tàu thuyền ngư dân lưu thông từ cầu Cỏ May ra biển

CV 253/BC-SNN-BVTV giải trình kiến nghị cử tri huyện Xuyên Mộc về việc xử lý chai lọ đựng thuốc BVTV sau khi sử dụng

CV 254/BC-SNN-KH giải trình kiến nghị cử tri thành phố Vũng Tàu về việc khu neo đậu tàu thuyền trú bão trên sông DInh tạo nhiều khu nước đọng gây ôi nhiễm môi trường và là nơi sinh sản, lây truyền các bệnh truyền nhiễm do muỗi

CV 255/BC-SNN-TTTL giải trình kiến nghị cử tri huyện Đất Đỏ về việc lượng nước chứa tại hồ Suối Môn không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân khi chuẩn bị cho mùa vụ mới

CV 256/BC-SNN-KH giải trình kiến nghị cử tri huyện Đất Đỏ về việc hệ thống kênh chính sông Ray đi cắt ngang qua các tuyến đường giao thông nông thôn từ xã Đá Bạc về xã Long Tân chưa lắp đặt hệ thống lan can an toàn

CV 257/BC-SNN-KH giải trình kiến nghị cử tri huyện Đất Đỏ về việc đoạn tiếp nước từ kênh sông Ray về hồ suối Môn, công trình chỉ mở nhánh không làm kênh kết nối với kênh dẫn dòng từ đâp tràn Lồ Ô về suối Môn nên để nước chảy tràn qua ruộng đất của ông Mai Văn Thạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nên ông Thạnh không cho nước tràn qua nên hơn 100 ha ruộng của bà con nông dân không có nước sản xuất

CV 258/BC-SNN-NVTH giải trình kiến nghị cử tri về việc sụt giảm giá heo và giá tiêu

CV 259/BC-SNN-TTra giải trình kiến nghị cử tri huyện Đất Đỏ về việc đánh bắt thuỷ sản bằng ghe cào và sử dụng thuốc nổ gây ảnh hưởng đến môi trường biển, tận diệt nguồn thuỷ hải sản, gây thiệt hại ngư lưới cụ của ngư dân nghèo, ảnh hưởng tới môi trường du lịch

CV 957/CAT-PV11 giải trình kiến nghị cử tri xã Long Sơn về việc tình trạng trộm cướp ngư lưới cụ

CV 1506/SGTVT-KHTC giải trình ý kiến cử tri thành phố Bà Rịa về việc đường đi qua cánh đồng Don khởi công từ năm 2001 đến nay vẫn chưa xong gây bức xúc cho người dân

CV 1507/SGTVT-KHTC giải trình ý kiến cử tri huyện Đất Đỏ về việc tuyến đường tránh quốc lộ 55 đi qua địa bàn huyện Đất Đỏ đã được đo đạc kiểm kê vật kiến trúc nhưng đến nay vẫn chưa được khởi công xây dựng

CV 1508/SGTVT-KHTC giải trình ý kiến cử tri về việc đẩy nhanh kế hoạch thực hiện dự án lắp cống hộp các tuyến kênh thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

CV 1509/SGTVT-KHTC giải trình ý kiến cử tri huyện Châu Đức về việc nâng cấp tuyến đường Suối Rao - Long Tân

CV 1510/SGTVT-KHTC giải trình ý kiến cử tri huyện Tân Thành về việc nâng cấp tuyến đường Kim Dinh giáp ranh giữa 2 xã Tân Hải và xã Kim Dinh

CV 1511/SGTVT-KHTC giải trình ý kiến cử tri thành phố Vũng Tàu về việc hệ thống thoát nước hai bên đường quốc lộ 51 chưa hoàn thành gây tắc nghẽn khiến nước chảy vào nhà dân

CV 1512/SGTVT-KHTC giải trình ý kiến cử tri huyện Xuyên Mộc về việc đề nghị nâng cấp tuyến đường WB2

CV 1513/SGTVT-KHTC giải trình ý kiến cử tri huyện Tân Thành về việc lắp đèn tín hiệu giao thông tại các tuyến đường chính dọc theo quốc lộ 51 đoạn ngang qua huyện Tân Thành, đắp gờ giảm tốc độ tại các ngã rẽ vào các đường liên thôn

CV 1514/SGTVT-KHTC giải trình ý kiến cử tri thành phố Vũng Tàu về việc đề nghị xây dựng đề án quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường có thu phí

CV 1947/SNN-CCPTNT giải trình ý kiến cử tri huyện Long Điền về việc làm rõ thông tin làm muối bằng phương pháp trải bạt sẽ gây bệnh ung thư cho người tiêu dùng

CV 3008/STNMT-CCQLĐ giải trình ý kiến cử tri thành phố Vũng Tàu về việc rà soát và thu hồi những khu đất mà OSC không triển khai thực hiện dự án để giao lại cho nhà đầu tư khác

CV 220/BC-TTr giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Vũng Tàu về kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng và chấp hành quy hoạch xây dựng tại bãi tắm Thuỳ Vân

CV 1552/ SGTVT-KHTC giải trình kiến nghị cử tri thành phố Vũng Tàu về việc tuyến đường Trần Quý Cáp nối với đường Thuỳ Vân, dự án đã kéo dài trong nhiều năm do vướng đất quốc phòng

CV 3685/UBND-VP giải trình kiến nghị cử tri về việc việc thu gom rác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị

CV 2093/STC-TCHCSN giải trình kiến nghị cử tri huyện Xuyên Mộc về việc chính phủ ban hành nghị định không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, vậy có trả lại số phí này không, nếu không trả lại thì chi cho nội dung gì

CV 2233/STC-QLGCS giải trình kiến nghị cử tri thành phố Vũng Tàu về việc kiểm tra sử dụng khu đất số 3 Phan Chu Trinh

CV 1794/SXD-QHKT giải trình kiến nghị cử tri huyện Tân Thành về việc quyền sử dụng đất đai của 36 hộ dân nằm trong khu đất thuộc diện tích Khu công nghiệp B1-CONAC được trả lại

CV 1854/SXD-PTĐT&HTKT giải trình kiến nghị cử tri thành phố Vũng Tàu về việc đẩy nhanh kế hoạch thực hiện dự án lắp cống hộp các tuyến kênh thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

CV 1870/SXD-QLN giải trình kiến nghị cử tri về việc nhầm lẫn các số nhà 41,43,114,136 đường Trần Phú, phường 5, tp.Vũng Tàu và sai mục đích sử dụng

CV 1871/SXD-QLN giải trình kiến nghị cử tri về việc đề nghị giám sát việc xây dựng 2 dãy nhà lầu xây thô và việc bán 2 thửa đất không qua đấu giá ở khu trung tâm thương mại

CV 1892/SXD-KTQH giải trình kiến nghị cử tri thành phố Vũng Tàu về việc gia hạn dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh đến năm 2020 và khi nào D.I.C triển khai xây dựng

CV 3724/UBND-VP giải trình kiến nghị cử tri huyện Tân Thành về việc công ty sản xuất bao bì Hồng Việt xả thải trực tiếp ra môi trường ảnh hưởng tới cuộc sống người dân

CV 3686/UBND-VP giải trình kiến nghị cử tri về việc đề nghị dành 50% khu đất 198 Phạm Hồng Thái để phục vụ mục đích công cộng của thành phố

CV 2114/SYT-VP giải trình kiến nghị cử tri xã Mỹ Xuân về việc bệnh viện Bà Rịa chậm trể trong khâu tiếp nhận bệnh và thăm khám

Cv 2115/SYT-VP giải trình kiến nghị cử tri huyện Xuyên Mộc về việc thái độ phục vụ của đội ngụ Y bác sĩ thuộc trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc chưa tốt, chất lượng khám chữa bệnh và vệ sinh môi trường ở các phòng khám chưa đảm bảo

CV 1899/SLĐTBXH-BTXH giải trình kiến nghị cử tri thành phố Bà Rịa về việc cho đối tượng hộ nghèo chuẩn tỉnh sau khi thoát nghèo tiếp tục được hưởng chính sách bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí thêm 2 năm

CV 2791/UBND-VP giải trình kiến nghị cử tri thị trấn Phước Bửu về việc hồ chứa nước Xuyên Mộc bị ôi nhiễm, có nguy cơ sạt lở do khai thác cát

CV 1560/BCH-PCT giải trình kiến nghị cử tri thành phố Vũng Tàu về việc hỗ trợ kinh phí di dời hài cốt liệt sĩ

CV 1246/SKHĐT-VX giải trình kiến nghị cử tri về việc nâng cấp, sửa chữa trường mầm non Phước Bửu thuộc thị trấn Phước Bửu

CV 164/BC-SKHĐT giải trình kiến nghị cử tri về việc yêu cầu các doanh nghiệp triển khai các dự án từ khu Paradise đến cầu Cửa Lấp

CV 1159/BC-BCH giải trình kiến nghị cử tri xã Long Sơn về việc tình trạng trộm cướp ngư lưới cụ

CV 3116/STNMT-CCQLĐĐ giải trình kiến nghị cử tri thành phố Vũng Tàu về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận đất cho gia đình ông Trần Quang Trung tại phường 12, tp Vũng Tàu

CV 1942/SLĐTBXH-NCC giải trình ý kiến cử tri thành phố Vũng Tàu về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia

CV 3739/UBND-VP giải trình các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

CV 160/BC-UBND giải trình ý kiến cử tri xã Bàu Lâm về việc bồi thường, hỗ trợ công trình chứa nước Sông Ray     

Công văn 951A/BQL-MT giải trình kiến nghị cử tri huyện Tân Thành về việc các nhà máy thuộc KCn Phú Mỹ 1 và xã Mỹ Xuân xả khói, bụi lò gây ôi nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến các khu vực dân cư lân cận

CV 1900/SLĐTBXH-NCC giải trình kiến nghị cử tri huyện Đất Đỏ về việc xem xét 18 liệt sĩ và 14 thương binh không được công nhận

CV 1901/SLĐTBXH-NCC giải trình kiến nghị cử tri xã Phước Hòa về việc kiểm tra lại chính sách tham gia thanh niên xung phong của ông Nguyễn Bá Phúc

CV 1902/SLĐTBXH-NCC giải trình kiến nghị của cử tri thành phố Vũng Tàu về việc hỗ trợ kinh phí di dời mộ liệt sĩ Trần Huy Liệu từ nghĩa trang Long Hương về nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh

CV 2289/STC-QLGSC giải trình kiến nghị cử tri huyện Tân Thành về việc bồi thường tiến thu hồi đất để xây Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

CV 562/BC-CTHADS giải trình việc thi hành án dân sự giữa ông Phan Văn Nhơn với ông Mai Văn Ánh

CV 3151/STNMT-TTr giải trình kiến nghị cử tri về việc ông Đặng Quang Hải đã bán khu đất phía sau công ty Cổ phần Phát triển văn hóa Du lịch Vũng Tàu

Công văn 1258/SKHĐT-QHĐP giải trình ý kiến kiến nghị cử tri của TP. Vũng Tàu về dự án công viên Rạch Bà và hồ điều hòa

Công văn 1259/SKHĐT-QHĐP giải trình ý kiến kiến nghị cử tri về đầu tư xây dựng nhà tang lễ trên điạ bàn TP. Vũng Tàu

Công văn 1905/UBND-VP giải trình ý kiến cử tri tuyến đường Suối Rao - Long Tân

Báo cáo 161/BC-UBND giải trình ý kiến cử tri liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích từ Trường bắn, nông lậm trường và từ tỉnh Bình Thuận chuyển giao về địa phương

Công văn 1855/SXD-PTĐT&HTKT giải trình kiến nghị cử tri về công viên Đại An bỏ hoang không được đầu tư

 

NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Nghị quyết 07/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

3. Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Nghị quyết 10/NQ-HĐND phê chuẩn chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với nhân viên thú y tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8. Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

9. Nghị quyết 14/NQ-HĐND về danh mục dự án có thu hồi diện tích đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

10. Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

11. Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND quy định mực thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

12. Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND về mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Bạch Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.       

13. Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

14. Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quy định mức học phí từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

15. Nghị quyết 20/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

16. Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

17. Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

18. Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cứ trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

19. Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND ban hành định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

20. Nghị quyết 25/NQ-HĐND phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017.

21. Nghị quyết 26/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

22. Nghị quyết 27/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.