TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM

Nghị quyết
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 20-07-2017
Báo cáo trình bày tại kỳ họp
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 06-07-2017
Báo cáo không trình bày tại kỳ họp
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 06-07-2017
Báo cáo thẩm tra các ban HĐND
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 06-07-2017
Tờ trình UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 06-07-2017
Tổng hợp ý kiến kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 06-07-2017
Giải trình ý kiến kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 06-07-2017