TÀI LIỆU KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tài liệu kỳ họp thứ 9
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 03-01-2019
Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
Tài liệu kỳ họp thứ Tám
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 17-07-2018
Tài liệu kỳ họp thứ Sáu
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 04-12-2017
Tài liệu kỳ họp thứ Năm
Tài liệu kỳ họp HĐND thứ 5 | 06-07-2017