Nghị quyết

NQ 63/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh BR-VT
NQ 62/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy địnhmức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh BR-VT
NQ 61/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy địnhmức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất
NQ 60/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường...
NQ 59/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ; phí khai thác và sử dụng đất đai..
NQ 58/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước
NQ 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Thông qua diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện các dự án
NQ 56/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Về phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP&AN năm 2017
Nghị quyết 53/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 52/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 51/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 50/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 49/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 48/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 47/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 46/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 45/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 44/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 43/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 42/2016 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021