Nghị quyết

NQ 83/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ83.PDF