Nghị quyết

NQ 82/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ82.PDF