Nghị quyết

NQ 81/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ81.PDF