Nghị quyết

NQ 80/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2017

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ80.PDF