Nghị quyết

NQ 79/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Bãi bỏ NQ số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ QP&AN

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ79.PDF