Nghị quyết

NQ 78/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông qua đề án phân loại và đề nghị công nhận thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức là đô thị loại IV

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ78.PDF