Nghị quyết

NQ 77/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông qua đề án phân loại xã Kim Long huyện Châu Đức

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ77.PDF