Nghị quyết

NQ 76/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ76.PDF