Nghị quyết

NQ 75/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 NQ số 09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 và bỏ NQ số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ75.PDF