Nghị quyết

NQ 74/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Phê duyệt đề án giảm thiểu tai nạn giao thông giai đoạn 2017-2020

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ74.PDF