Nghị quyết

NQ 73/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Bãi bỏ Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND về phê chuẩn mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ73.PDF