Nghị quyết

NQ 72/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia...

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ72.PDF