Nghị quyết

NQ 71/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Phê duyệt đề án điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ71.PDF