Nghị quyết

NQ 70/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Phê duyệt kinh phí chi trả cho số hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ70.PDF