Nghị quyết

NQ 69/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Quy địnhmức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ69.PDF