Nghị quyết

NQ 68/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Quy địnhmức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ68.PDF