Nghị quyết

NQ 67/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ67.PDF