Nghị quyết

NQ 66/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và huyện Tân Thành thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ66.PDF