Nghị quyết

NQ 65/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Phê duyệt phương án phân bổ ngân sách năm 2017

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ65.PDF