Nghị quyết

NQ 64/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ64.PDF