Nghị quyết

NQ 63/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh BR-VT

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/NQ63.PDF