Nghị quyết

NQ 83/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
NQ 82/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017
NQ 81/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
NQ 80/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2017
NQ 79/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Bãi bỏ NQ số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ QP&AN
NQ 78/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Thông qua đề án phân loại và đề nghị công nhận thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức là đô thị loại IV
NQ 77/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Thông qua đề án phân loại xã Kim Long huyện Châu Đức
NQ 76/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh
NQ 75/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 NQ số 09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 và bỏ NQ số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh
NQ 74/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Phê duyệt đề án giảm thiểu tai nạn giao thông giai đoạn 2017-2020
NQ 73/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Bãi bỏ Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND về phê chuẩn mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
NQ 72/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia...
NQ 71/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Phê duyệt đề án điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh
NQ 70/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Phê duyệt kinh phí chi trả cho số hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
NQ 69/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy địnhmức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh
NQ 68/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Quy địnhmức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh
NQ 67/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
NQ 66/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và huyện Tân Thành thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
NQ 65/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Phê duyệt phương án phân bổ ngân sách năm 2017
NQ 64/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết | 15-12-2016
Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015