Dự thảo nghị quyết

Tờ trình dự thảo nghị quyết đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025 Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước cho công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2021 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND và bãi bỏ một số khoản thu quy định tại Phụ lục lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020 Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020 Dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020