Danh sách các ban HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thường trực HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/TTHDNDKVI.pdf