Danh sách các ban HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách thành viên ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

http://hdnd.baria-vungtau.gov.vn/thumbnail/BPCHDNDKVI.pdf