Danh sách các ban HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách thành viên ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

1. Trưởng ban: Ông Trần Phúc Chỉnh

Sinh ngày: 25/12/1960

Nơi ở hiện nay: Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân An ninh

Trình độ Chính trị: Trung cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0913.949.035

 

2. Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Vân Anh

Sinh ngày: 28/7/1969

Nơi ở hiện nay: Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0947.695.079

 

 

3. Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Công Danh

Sinh ngày: 06/11/1982

Nơi ở hiện nay: 207 Huỳnh Tấn Phát, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Điện khí hóa

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0978.338.502

 

 

4. Ủy viên: Ông Lưu Tài Đoàn

Sinh ngày: 04/9/1965

Nơi ở hiện nay: Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử Đảng, Cử nhân Luật

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0913.693.456

 

 

5. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Đồng

Sinh ngày: 21/10/1976

Nơi ở hiện nay: Huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0913.686.009

 

 

6. Ủy viên: Ông Lương Trí Tiên

Sinh ngày:  26/12/1962

Nơi ở hiện nay: Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ Chính trị: Cử nhân Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0913.152.659

 

 

7. Ủy viên: Ông Mai Ngọc Thuận

Sinh ngày: 02/7/1966

Nơi ở hiện nay: Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0982.727.254

 

 

8. Ủy viên: Ông Huỳnh Văn Danh

Sinh ngày: 01/11/1965

Nơi ở hiện nay: Huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại:  0913.840.266

 

 

9. Ủy viên: Ông Bùi Chí Thành

Sinh ngày: 18/02/1974

Nơi ở hiện nay: TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông học

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0913.693.047

 

 

10. Ủy viên: Ông Nguyễn Bà Hùng

Sinh ngày: 11/7/1973

Nơi ở hiện nay: TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0918.580.409

 

 

11. Ủy viên: Ông Nguyễn Lợi

Sinh ngày: 09/11/1964

Nơi ở hiện nay: Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên Ngành ngân hàng

Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0918.018.067

 

 

12. Ủy viên: Ông Lê Đình Thắng

Sinh ngày: 05/02/1976

Nơi ở hiện nay: Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0918.242.282

 

 

13. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Hòa

Sinh ngày: 10/12/1970

Nơi ở hiện nay: Tp.Vũng tàu, tỉnh BR-VT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sinh học

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0918.368.929