Danh bạ điện tử

Danh bạ Thường trực và các Ban HĐND tỉnh BR-VT khóa VI

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH BR-VT KHÓA VI

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

Ảnh

1

Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT

0913.947.399

2

Trần Đình Khoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT

0913.948.646

3

Trần Văn Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT

0913.863.853

 

BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH HĐND TỈNH BR-VT KHÓA VI

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

Ảnh

1

Trần Phúc Chỉnh

Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh BR-VT

0913.949.035

2

Nguyễn Văn Danh

Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh BR-VT

0978 338.502

3

Nguyễn Vân Anh

Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh BR-VT

0947.695.079

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH BR-VT KHÓA VI

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

Ảnh

1

Nguyễn Văn Thọ

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh BR-VT

0903.625.248

2

Phạm Thị Tuyết Trinh

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh BR-VT

01256.785.060

3

Nguyễn Tấn Phong

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh BR-VT

0908.457.625

 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH BR-VT KHÓA VI

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

Ảnh

1

Nguyễn Văn Xinh

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh BR-VT

0913.172.756

2

Lương Đức Đích

Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh BR-VT

0907.386.889

3

Huỳnh Văn Hồng

Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh BR-VT

0918.938.555