Cơ cấu tổ chức và chức năng của HĐND

Sơ đồ tổ chức Văn phòng HĐND tỉnh
Chức năng, nhiệm vụ | 28-03-2018
Sơ đồ tổ chức HĐND tình khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU
Chức năng, nhiệm vụ | 09-01-2017
Ngày 14/6/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu ra các chức danh chủ chốt và các chức danh của Hội đồng nhân tỉnh gồm:
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Chức năng, nhiệm vụ | 09-01-2017
(Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016)