Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng HĐND tỉnh
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng | 09-01-2017
Theo Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương..